Bestuur

Rasinformatie

Dekkaters

Kittens

Herplaatsing

Shows

Trofee

Fokkerinfo

Catteries

Links

 

    Algemene Leden Vergadering   

 

 

 

Agenda ALV Neocat Burmezen Club

 

 1. Opening en mededelingen

 2. Goedkeuring notulen ALV dd 7 juli 2019

 3. Jaarverslag secretaris

 4. Jaarverslag penningmeester

 5. Verslag kascommissie en décharge penningmeester

 6. Benoeming kascommissie

 7. Begroting 2020

 8. Bestuursverkiezing

  Aftredend en niet herkiesbaar : H. van der Heijden, voorzitter.

Aftredend en herkiesbaar : N. te Luke, secretaris.

Bestuursfunctie van voorzitter is vacant.

  Tegenkandidaten kunnen door vijf stemgerechtigde leden schriftelijk worden voorgedragen, vergezeld van een bereidverklaring van de betrokken kandidaat.

  Tegenkandidaten dienen uiterlijk twee weken voor de ALV in het bezit te zijn van de secretaris.

  a. Benoeming stemcommissie

  b. Presentatie kandidaten

  c. Verkiezing bestuurslid

  d. Installatie bestuurslid

 1. Rondvraag.

 2. Sluiting.